காத்திருப்பு

பூத்திருந்தால்தான் பூக்களின் அழகு அதிகரிக்கும்- அதுபோல்
காத்திருந்தால்தான் காதலின் அழவு அதிகரிக்கும்.

ஜீவன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *